algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download de Algemene Voorwaarden in pdf

Artikel  1 - Verplichtingen WOLF rijbewijsshop B.V.

Onder ‘kandidaat’ als in de lesovereenkomst genoemd, wordt hierna verstaan ‘de leerling’. Onder leerling wordt tevens verstaan ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht door WOLF rijbewijsshop B.V. (verder WOLF rijbewijsshop) aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.

Onder ‘lesovereenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van opdracht met kandidaat als opdrachtgever en WOLF rijbewijsshop als opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na ondertekening door de leerling van de lesovereenkomst tot aan schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst door de leerling of WOLF rijbewijsshop als bedoeld in deze voorwaarden. De lesovereenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek door de leerling, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

 

WOLF rijbewijsshop is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.
 2. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door WOLF rijbewijsshop onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) of de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (verder: CCV) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan WOLF rijbewijsshop heeft voldaan.
 3. Dat de leerling die via WOLF rijbewijsshop het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit praktijkonderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.
 4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 50 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 5. Dat er een verzekering is afgesloten welke in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,00 tegen aansprakelijkheid van WOLF rijbewijsshop jegens de leerling.

 

Artikel  2 - Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door WOLF rijbewijsshop wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van WOLF rijbewijsshop telefonisch of per e-mail te worden gedaan. De leerling kan van de medewerkers van WOLF rijbewijsshop een schriftelijke bevestiging per e-mail verzoeken als bewijs van tijdige afzegging. Indien de leerling per email een rijles afzegt, dient er door de leerling een leesbevestiging van WOLF rijbewijsshop overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt de leerling desalniettemin niet in rekening gebracht als uitsluitend van overmacht in zin van artikel 6:75 BW sprake is, zoals een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis, of een begrafenis van een familielid tot en met de 2e graad.
 1. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.
 2. Het met WOLF rijbewijsshop overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek, na te komen.
 3. De leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.
 4. Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en WOLF rijbewijsshop vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan WOLF rijbewijsshop hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. WOLF rijbewijsshop is verantwoordelijk noch aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.
 6. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.
 7. Bezoekers van www.wolf.nl of www.wolf-taxi-opleiding.nl die via de website een gewone brochure of e-brochure aanvragen, stemmen daarmee in om (telefonisch) benaderd te worden door onze medewerk(st)ers.

 

Artikel  3 - Betaling

 1. WOLF rijbewijsshop is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen als ook voor lespakketten.
 3. WOLF rijbewijsshop is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De lesovereenkomst is geldig na ondertekening door de leerling tot aan schriftelijke opzegging door de leerling of WOLF rijbewijsshop, dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling. Uitsluitend de leerling, en niet het bedrijf of de ouder, heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de lesovereenkomst met WOLF rijbewijsshop schriftelijk te ontbinden.
 4. Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.
 5. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan WOLF rijbewijsshop niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. WOLF rijbewijsshop is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.
 6. WOLF rijbewijsshop zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan WOLF rijbewijsshop de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is WOLF rijbewijsshop gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan WOLF rijbewijsshop in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie WOLF rijbewijsshop zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.
 1. Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan WOLF rijbewijsshop te betalen, is WOLF rijbewijsshop gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. WOLF rijbewijsshop dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel  4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen onderzoek)

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan WOLF rijbewijsshop te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het onderzoek. Mocht de leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het onderzoek aan WOLF rijbewijsshop hebben betaald, dan is WOLF rijbewijsshop gerechtigd om het onderzoek te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan WOLF rijbewijsshop te voldoen.
 2. Veertien dagen na betaling van de kosten verbonden aan de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in de administratie van WOLF rijbewijsshop waaruit blijkt dat zijn aanvraag bij het CBR of het CCV is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.
 3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan WOLF rijbewijsshop is opgegeven, dan zijn kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van WOLF rijbewijsshop.
 5. WOLF rijbewijsshop is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek integraal door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel  5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR en CCV het onderzoek wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan WOLF rijbewijsshop de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent WOLF rijbewijsshop geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling aan WOLF rijbewijsshop betaald te worden.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
 3. Een familielid tot en met de 2e graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
 4. Een familielid tot en met de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
 5. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;
 6. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR of het CCV wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is, zal WOLF rijbewijsshop ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.
 7. In de in het tweede lid genoemde gevallen (met uitzondering van sub lid A) garandeert WOLF rijbewijsshop bovendien dat de leerling, indien hij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis lessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

 

Artikel  6 - Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als WOLF rijbewijsshop worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij WOLF rijbewijsshop mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lesuren vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede eventuele incassokosten, alsmede de door WOLF rijbewijsshop betaalde kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld, aan WOLF rijbewijsshop te betalen. Indien het bedrag voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal WOLF rijbewijsshop het verschuldigde bedrag pro rata de reeds genoten lesuren binnen twee weken restitueren onder aftrek van de door WOLF rijbewijsshop betaalde / voorgeschoten kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld en onder aftrek van de te maken administratiekosten.
 3. WOLF rijbewijsshop kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vast overeengekomen periode beëindigen om gewichtige redenen. Hetgeen hiervoor in het tweede lid is vermeld ten aanzien van de restitutie van vooruitbetaalde bedragen, wordt ook bij opzegging door WOLF rijbewijsshop toegepast.
 4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van de aan WOLF rijbewijsshop betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het CCV vastgestelde tarief, voor zover WOLF rijbewijsshop deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het CCV. Indien de leerling een examengarantie heeft afgenomen, wordt deze alleen gerestitueerd indien het initiële praktijkexamen nog niet is ingepland of heeft plaats gevonden.
 5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles, al dan niet tegen gangbaar tarief, bij de instructeur die normaliter de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij WOLF rijbewijsshop wil volgen, informeert de leerling WOLF rijbewijsshop per brief/e-mail/telefonisch over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.
 6. Resterende tegoeden van de leerling, die zijn opleiding beëindigt dan wel tijdelijk of vroegtijdig afbreekt, ongeacht de reden, worden door WOLF rijbewijsshop gedurende een periode van twee jaar bewaard. Als na deze periode de leerling zijn tegoeden niet heeft opgeëist, dan wel de opleiding niet heeft hervat, komen deze tegoeden te vervallen.

 

Artikel  7 - Vrijwaring

 1. WOLF rijbewijsshop vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de

leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 1. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling WOLF rijbewijsshop volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 2. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling WOLF rijbewijsshop volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel  8 - Compact-, 10-daagse- en spoedopleiding

 1. Wanneer de leerling kiest voor een rijopleiding waar een intake verplicht is, is hij verplicht deze intake af te nemen. Deze intake wordt voor aanvang van rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan.
 2. Wanneer de leerling kiest voor een compactopleiding dient hij het advies over de vervolgopleiding op te volgen welke voorkomt uit de tussentijdse toets of het proefexamen. Indien de leerling besluit het advies niet op te volgen of verzuimt deel te nemen aan de tussentijdse toets of het proefexamen, komt de éénmalige examengarantie te vervallen.
 3. Indien de leerling niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat of geldig legitimatiebewijs waardoor de tussentijdse toets niet afgenomen kan worden, vervalt de éénmalige examengarantie.
 4. Alle lessen uit het pakket dienen gevolgd te worden, en het gekozen (vervolg)pakket dient overeen te komen met het advies van de instructeur, wil de examengarantie van toepassing zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt, vervalt het recht op examengarantie. Ook in geval van annuleren dienen de geannuleerde lessen te worden ingehaald wil de leerling aanspraak op examengarantie kunnen blijven maken.

 

Artikel  9 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door WOLF rijbewijsshop verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan WOLF rijbewijsshop: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct marketingactiviteiten wordt het eventueel door de leerling bij WOLF rijbewijsshop aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Indien de leerling een klacht heeft kan hij deze sturen naar de klantenservice (klantenservice@wolf.nl) onder vermelding van klacht. Onze klachtfunctionaris zal deze klacht vertrouwelijk behandelen en binnen twee weken reageren, mocht het onverhoopt niet lukken de klacht binnen genoemde termijn te behandelen dan zal de leerling hiervan op de hoogte worden gesteld met toelichting over het uitstel en wanneer WOLF rijbewijsshop verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Indien leerling en WOLF rijbewijsshop er onderling niet uit komen, kan de leerling zich wenden tot onze geschillencommissie, Blue Legal advocaten en juristen te Breda vertegenwoordigd door Mr. J.G. Kroon. Bereikbaar via: office@blue-legal.nl of nummer: 076-5213536. De uitspraak van de geschillencommissie zal bindend zijn en eventuele consequenties zullen snel afgehandeld worden. De klacht en de wijze van afhandeling worden opgeslagen en bewaard voor een termijn van zeven jaar.

Artikel  11 - Wijzigingen algemene voorwaarden

WOLF rijbewijsshop is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij WOLF rijbewijsshop hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.wolf.nl/algemene-voorwaarden en www.wolf-taxi-opleiding.nl/algemene-voorwaarden.

VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS AAN INTERPOLIS (alleen voor de Interpolis Rijopleiding)
 
Als u zich aanmeldt voor de Interpolis Rijopleiding gaat u ermee akkoord dat onderstaande gegevens met Interpolis gedeeld worden:
 
- Voornaam;

- Tussenvoegsel;- Achternaam;- Telefoonnummer;- E-mailadres;

- Resultaat examen.
Deze gegevens gebruikt Interpolis voor de volgende doeleinden:
 
- Het verbeteren van het Rijopleidingaanbod;
- Het mogelijk contacteren over je ervaring tijdens je rijlessen;
- Het mogelijk aanbieden van een gepersonaliseerde autoverzekering met korting
 
Deze gegevens worden maximaal 2 jaar vastgehouden voor bovenstaande doeleinden.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

WOLF rijbewijsshop BV
Nieuwe Vlissingseweg 237
4387 AE Vlissingen
088 1000 800
klantenservice@wolf.nl